Download The My Live! Rewards® App

Sòng bạc và Khách sạn Live! California - Thông báo bổ sung về quyền riêng tư

Skip to Main Content

Ngày có hiệu lực: Ngày 12 tháng 5 năm 2020

Thông báo về quyền riêng tư này dành cho Cư dân California này bổ sung thông tin có trong Thông báo về quyền riêng tư của Sòng bạc và Khách sạn Live! và chỉ áp dụng cho tất cả khách thăm, người dùng và những người khác cư trú tại Tiểu bang California hoặc những người đang cư trú tại California nhưng tạm thời sống ở nơi khác ("người tiêu dùng" hoặc "bạn"). Cho dù chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy hay không, chúng tôi thông qua thông báo này để tuân thủ Đạo luật quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA) và bất kỳ điều khoản nào được định nghĩa trong CCPA đều có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong Thông báo này.